استانبول

توی این شهری که روزگاری نه چندان دور مردمان ان ارزوی دیدار دیدار ما را داشته و به دنبال کار روانه ایران بودند هم اکنون به سرعت رو به توسعه است

ترکیه در سال ٢٠٠٩ بیست میلیون گردشگر را به خود جذب نموده است که در امدی معادل نصف درامد نفت ما داشته است

اکنون هر جا که قدم میگذاری توریستی از اقسا نقاط جهان اینجاست و اما ما...........

بگذریم

توی فرودگاه استانبول خانواده های ایرانی همه منتظر خروج هستن هواپیما تاخیر دارد و همه اعصاب خورد و نگران

خانمی نگران بار زیادش است دیگری از قدیم و حالای اینجا میگوید ان دگری از تفریح دیروز و هومه وهمه   یک کلام دارند چرا ما.......................

خانواده المانی شامل دو پسر و یک دختر و مادرو پدر در کنار ما نشته است با هم خوش و بش میکنند شکسته وبسته میفهمم  خیلی بهشان خوش گذشته از اینجا به قبرس میروند برا ی گردش در مورد ایران میگوید هرگز با این شرایط خانواده ام را به ایران نمی اورم

پدر کتاب میخواند مادر با دخترش گرم گرفته است پدر و پسر میگویند ومی خندد واما چر ا ایران نه

/ 0 نظر / 11 بازدید